Цели по качество

За реализиране Политиката по качеството Ръководството на „РОЖЕН ПЛАСТ” ЕООД определя следните стратегически цели по качеството:

  • Поддържане на гъвкава маркетингова политика, отговаряща на променящите се условия на пазара и съответстваща на изискванията и очакванията на Клиентите.
  • Популяризиране дейността на „РОЖЕН ПЛАСТ” ЕООД и предлаганите от Организацията продукти и услуги.
  • Предлагане на продукти и услуги с гарантирано високо качество, отговарящи на съвременните изисквания и потребностите на Клиентите.
  • Разнообразяване на асортимента на предлаганите изделия.
  • Създаване на условия за повишаване бързината и точността при обслужване на Клиентите.

Реализирането на набелязаните стратегически цели ще се осъществява чрез определяне на краткосрочни цели и възлагане на конкретни задачи, с отговорници и срокове за изпълнение, както е описано в Раздел 5, т. 5.4. и т. 5.6. от Наръчника по качеството.  Контролът по изпълнението им ще се извършва от Управителя или от упълномощено от него Длъжностно лице.

Нови продукти от Simona®

Предложение от фирма
"Crassus"

Канализационна програма
"OmniPP SN 10
"

Банер
Банер